Functies en taken

Het team doet - in samenwerking met de ouders - haar uiterste best om er voor te zorgen dat alle kinderen, én natuurlijk ook de teamleden zelf, een fijne tijd op de Jozefschool hebben. Het belangrijkste is dat we met elkaar en van elkaar leren. We hechten aan een positief klimaat want: Plezierig leren, leert beter! We begeleiden stagiaires en volgen zélf opleidingen en cursussen. Zo blijven de teamleden zichzelf, maar ook de school ontwikkelen.

Directie

De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Samen hebben zij een overkoepelende en eindverantwoordelijke taak voor alles wat er zich op school afspeelt. Zij werken aan beleidszaken, hebben administratieve taken en onderhouden de contacten binnen en buiten de school.

Teamleider

De teamleider begeleidt (nieuwe) leerkrachten en participeert in onderwijskundige taken.

Bouwcoordinatoren

De bouwcoördinatoren ondersteunen de leerkrachten; dragen zorg voor de eenduidigheid in de onderwijskundige aanpak en zijn (mede)verantwoordelijk voor het 'reilen en zeilen' binnen de bouw.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de directie en de intern begeleiders (bij onderwijskundige zaken). Het MT is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het hedendaagse onderwijs; draagt vernieuwingen aan en voert het onderwijskundig beleid uit. Het MT zonder de intern begeleiders is verantwoordelijk voor de personele aangelegenheden.

Groepsleerkrachten 

De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de zorg voor de kinderen in de eigen groep, maar hebben daarnaast ook diverse andere taken die in het belang van de school de nodige aandacht vragen. De leerkrachten zijn ook het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Interne Begeleiding 
De Intern Begeleiders (IB’er) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de extra zorg voor kinderen die meer aandacht behoeven. Zij werken nauw samen met de leerkrachten en houden het leerlingvolgsysteem bij. Ook begeleiden de IB’ers leerkrachten, en daarnaast adviseren zij het MTover allerhande zaken. Een van de intern begeleders is ook coach en zij kan als taak het coachen van een leerkracht op zich nemen. Zij werken op maandag t/m donderdag.

ICT-er 
De ICT-er coördineert op maandag alle zaken op computergebied. Hij ondersteunt het team op technisch gebied en op het gebied van onderwijskundige software, houdt ICT-ontwikkelingen bij, overlegt met de ICT-dienst van het bestuur (Qlict) en informeert het team daarover. Hij is voor ICT op school het eerste aanspreekpunt.

Onderwijskundig ICT-er

De onderwijskundig ICT-er ontwikkelt o.a. lessen mediawijsheid, 21ste eeuwse vaardigheden en alles wat voor kinderen en leerkrachten op ICT vaardigheden en kennis nodig is.

Gymnastiek 
De vakleerkracht gymnastiek is elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig om gym te geven aan de kinderen van groep 2 t/m 8. Elke groep (uitgezonderd groep 2) krijgt 2 x per week 45 minuten les van de vakleerkracht. De kleuters hebben iedere dag bewegingsonderwijs. Dat wordt gegeven door de eigen leerkracht. Onder bewegingsonderwijs wordt ook het buitenspelen verstaan.

Onderwijsassistent 
Wij hebben één onderwijsassistent. Zij ondersteunt de leerkrachten in de groepen, verzorgen lesactiviteiten aan kleine groepjes en vervangt de leerkracht indien nodig.

Opleider in de School

De St. Jozefschool  is een Oplisschool (Opleiden in de School). De Opleider in de School is op de stagedag (dinsdag) op school aanwezig om de mentoren (groepsleerkrachten die stagiaires hebben) en de stagiaires te begeleiden. Tevens ondersteunt zij bij de de praktijkonderzoeken en het onderzoeksprogramma.

Begeleider Identiteit (voorheen vakleerkracht catechese)
Het levensbeschouwelijk onderwijs wordt begeleid door een identiteitsbegeleider. Hij is hiervoor door het bestuur aangesteld en is op meerdere ASKO-scholen werkzaam. Het lesprogramma bestaat uit een aantal projecten per schooljaar. Ongeveer vier keer per schooljaar gaat hij in gesprek met het team over een nieuw project. Een project loopt ongeveer van vakantie tot vakantie. Tijdens het project bezoekt hij ook een keer de groepen.

Conciërge 
Onze conciërge heeft de zorg voor het gebouw en de inrichting en helpt de leerkrachten en de schoolleiding met diverse werkzaamheden. Hij houdt tijdens de lessen ook toezicht op het gebouw en het plein.

Administratief medewerkster 
De administratief medewerkster ondersteunt, zo mogelijk, het team. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie. En is aanwezig van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Overblijfcoördinator 
De overblijfcoördinator regelt op school het overblijven. Zij houdt toezicht bij het overblijven, organiseert thema-avonden, stelt het overblijfrooster met de indeling van ouders op en coördineert allerhande overblijfzaken.


Terug naar boven