Praktisch ABC Middenbouw

Aldi speeltuin

Op loopafstand van school ligt een grote omheinde speeltuin. Deze speeltuin heeft een eigen beheerder. Kinderen mogen gebruik maken van allerlei speelgoed zoals fietsen, steppen, ballen en nog veel meer. Omdat deze speeltuin naast de supermarkt Aldi ligt, is hij op onze school de Aldi speeltuin (of kortweg de Aldi) gedoopt. Weet, als uw kinderen aan u vertellen dat ze een middag naar de Aldi waren, dat we ze die middag niet leerden om boodschappen te doen!

Amsterdamse bos

Bij wijze van spreken aan het einde van de straat ligt dit prachtige bos. Hier maken we veel gebruik van. We vieren er verjaardagen van de leerkrachten, we bezoeken het Vogeleiland, gaan met de kleuters naar het badje of maken er herfstwandelingen met de oudere groepen. En met echte sneeuw wordt er door iedereen in het bos gewandeld.

Bibliotheek bezoek

We brengen regelmatig een bezoek aan de bibliotheek aan het Gelderlandplein. De kinderen krijgen daar bibliotheekles. Er is een rondleiding langs de boeken, kinderen mogen zelf proberen boeken te vinden en worden een beetje wegwijs gemaakt in het systeem van een bibliotheek. De juf of meester van de klas organiseert dit samen met de klassenouders. Kijk voor de datum bij het klassennieuws.

Brengen en halen groep 4 en 5

De school gaat om 08.20 uur open, zodat de kinderen op tijd in hun lokaal kunnen zijn. De kinderen van de groepen 4 en 5 kunt u tot het lokaal begeleiden. De leerkracht staat in de deuropening en verwelkomt uw kind. Wilt u het waarom achter deze werkwijze weten, kijkt u dan even bij missie en visie bij de middenbouw kopje 'school,domein van de kinderen'. Bij het luiden van de bel wordt u vriendelijk verzocht het lokaal te verlaten, zodat de les iedere dag op tijd kan beginnen. Tot de herfstvakantie bent u welkom om uw kind tot in het lokaal te brengen. Zo leren we elkaar aan het begin van het jaar kennen! Na iedere vakantie geldt deze regel wederom een week!

’s Middags loopt de leerkracht met de groep naar buiten en treft u uw kind. Mochten ze niemand op het plein treffen die hen op komt halen, dan komen ze zelf weer terug bij de leerkracht. Als er na een tijdje nog niemand is gearriveerd neemt school contact met u op.

Wij willen absoluut dat alle kinderen zich op het plein veilig voelen. Honden mogen daarom niet in de school en ook niet op het schoolplein, ook al heeft u een hond die zich - volgens u - altijd netjes gedraagt.

Buitengewoon verlof

Alle vakanties en vrije dagen staan in de jaaragenda. Het schoolteam heeft ook enkele - meestal twee - studiedagen per jaar. De kinderen zijn dan vrij. Deze dagen worden ook tijdig in de Nieuwsbrief en op de website vermeld. Het is vanwege de leerplichtwet niet toegestaan om leerlingen buiten deze vastgestelde vakantieperiodes te laten verzuimen voor vakantie.

Voor kinderen van ouders/verzorgers die een beroep uitoefenen waarbij het onmogelijk is om in de schoolvakanties verlof op te nemen, kan een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor gelden een aantal regels. Het verzoek moet minimaal twee maanden van tevoren als een schriftelijk verzoek tot buitengewoon verlof ingediend worden bij de schoolleiding. Er dient tevens aangetoond te worden dat het niet mogelijk is om met 'het gezin twee aaneengesloten weken in een jaar' op vakantie te hebben. U kunt het aanvraagformulier ophalen bij de administratie van school. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de werkgever.

De schoolleiding mag slechts een keer per jaar buitengewoon verlof voor vakantie verlenen voor maximaal tien dagen of twee schoolweken. Verlof voor vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Dit is om te voorkomen dat de leerling de start en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep mist. 
Ongeoorloofd verlof voor een vakantie wordt door de school altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. Wilt u meer weten over deze regeling? Lees verder in de schoolgids.

Digibord

De groepen 3 t/m 8 beschikken allemaal over een digitaal schoolbord. Deze moderne borden met bijbehorende software zijn een verrijking voor het onderwijs. Heeft uw kind een spreekbeurt of boekbespreking? Met een memorystick kunnen plaatjes en powerpointpresentaties voluit getoond worden aan de klas.

Eten en drinken

Op de Jozefschool willen we graag een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van onze leerlingen. Daarom gelden hiervoor de volgende schoolregels:

Als drank kan worden meegenomen: water, (liefst) ongezoete dranken en sappen. Maar geen chocolademelk en yoghurtdrankjes.

Als pauzehapje in de ochtend kan worden meergenomen: fruit (eventueel van tevoren schoongemaakt); rauwkost zoals komkommer of wortel (van tevoren schoongemaakt).

Als lunch kan meegenomen worden: brood met beleg.

Het nieuwe eet- en drinkbeleid is met ingang van 1 januari 2012 ingevoerd. U vindt hier een brochure van de GGD advies en voeding, waaruit het beleid o.a. mede is samengesteld.

Fietsen

Wilt u de fietsen bij halen en brengen buiten het hek plaatsen? Voor de kinderfietsen zijn er op het schoolplein (via de achterpoort) en naast de school enkele fietsenrekken.

Wij hebben als regel: niet fietsen op het schoolplein!

Gevonden voorwerpen

Natuurlijk raakt uw kind wel eens iets kwijt... Zet daarom a.u.b. even de naam van uw kind op gym- en zwemkleding, bekers, tassen en jassen. Toch iets kwijt? U kunt kijken in de kist met gevonden voorwerpen bij de conciërgekamer of persoonlijk navraag doen bij de conciërge. Bij de sportzaal staat bij de kleedkamers een mand met achtergelaten gymspullen.

GGD

Gedurende de basisschoolperiode worden de kinderen een paar keer door de schoolarts van de divisie Jeugdgezondheidszorg van de GGD onderzocht. Van deze instelling krijgt u automatisch van te voren bericht
Eenmaal per vijf jaar bekijkt de sociaal verpleegkundige samen met de directeur van de school de hygiëne en veiligheid van de school (omgeving). Hiervan wordt een verslag gemaakt voor de schooldirectie en het bestuur met zo nodig adviezen hoe de hygiëne en de veiligheid te verbeteren.

Gymnastiek en douchen

De groepen 3 t/m 8 krijgen bij ons twee keer per week gym van onze vakleerkracht. We gymmen op gymschoenen die alleen in de gymzaal worden gebruikt en dragen een gympakje of T-shirt met een korte broek. Groep 1 en 2 krijgt een gymtasje van school. Dit tasje blijft op school hangen. Verzoek aan de ouders om de gymkleren regelmatig te wassen. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat ze op de gymdag hun gymtas mee naar school nemen en ’s middags weer mee naar huis. Vergeet u niet om een handdoek mee te geven, want bij ons is douchen vanaf groep 3 verplicht. Als een kind om medische redenen niet kan of mag douchen, geef dat dan a.u.b. even door aan de leerkracht. Daar houden dan we natuurlijk altijd rekening mee. Wilt u weten wanneer uw kind gym heeft? Zie dan de pagina van de groep.

Huiswerk

Ideeënbus

Heeft u voor ons tips, suggesties, ideeën, opmerkingen en/of toevoegingen? Graag! U kunt deze opschrijven en in de ideeën bus doen. Deze rode bus hangt naast de kamer van de conciërge in school.

Natuurlijk kunt u uw suggesties ook kwijt in onze speciale electronische ideeënbus: ideeenbus@sintjozefschoolamsterdam.nl.

Kinderboerderij

Op 10 minuten rijafstand bevindt zich kinderboerderij Elsenhove. Met de groepen 1, 2 en 3 gaan we hier elk jaar naartoe. De kinderen lopen hier wandelingen en puzzeltochten die speciaal voor deze groepen ontwikkeld zijn, of volgen een speciaal lesprogramma. De leerkrachten organiseren dit met de klassenouders van de klas. Kijk in het klassennieuws voor de datum.

Klachten

Samenvatting KLACHTENREGELING ASKO.

Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd..

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

De regeling in kort bestek kunt u hier terugvinden. Maar uiteraard is er ook een volledige versie beschikbaar.

Verwerking leerlingengegevens en privacy

De ASKO heeft een reglement opgesteld ter bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders.

Het volledige reglement kunt u ​hi​er downloaden.

Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.

Per schoollocatie dient een contactpersoon (Charlotte van der Putten) aangewezen te worden die het eerste aanspreekpunt is voor de klager en deze verwijst of begeleidt naar de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Bij handhaving van de klacht en gelet op de aard van de klacht, verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar de klachtencommissie en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

De vertrouwenspersonen zijn:

mevrouw M. M. de Beurs, telefoon 0251-319405  mmdebeurs@ziggo.nl

de heer B. Dieker, tel. 020-6929722, bendieker@gmail.com

Personeelsleden die een vermoeden hebben van een seksueel misdrijf jegens een minderjarige leerling zijn verplicht dit onverwijld aan het schoolbestuur te melden.

Het bestuur is, zodra er een vermoeden bestaat dat iemand zich binnen de school schuldig maakt aan een seksueel delict jegens een minderjarige leerling, verplicht hierover contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur: tel. 0900-111 3 1 11.

Wanneer het bestuur samen met de vertrouwensinspekteur de conclusie trekt dat er een redelijk vermoeden bestaat, is het bestuur verplicht hiervan aangifte te doen bij Justitie.

De ouders hebben hierbij het recht hun mening aan de vertrouwensinspecteur en het bestuur te kunnen geven voordat de zaak bij Justitie aanhangig wordt gemaakt.

Een klacht kan worden ingediend door een (ex-)leerling; de ouder(s) of verzorger(s); een personeelslid; (een lid van) de directie; een bestuurslid; een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school of iemand die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

Een klacht gaat over gedragingen en beslissingen van de aangeklaagde dan wel het nalaten daarvan. Te denken valt aan klachten op terreinen als begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten;

De aangeklaagde kan zijn een (ex-)leerling; de ouder(s) of verzorger(s); een personeelslid; (een lid van) de directie; een bestuurslid; een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school of iemand die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

Klachten kunnen rechtstreeks, schriftelijk en ondertekend, worden ingediend bij de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs (www.onderwijsgeschillen.nl). Deze landelijke instelling kan bogen op veel ervaring met klachtenbehandeling in het PO. 

 

Contactgegevens:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Tel: 030-2809590

Fax: 030-2809591

Mail: info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

 

 

Luizen

Het woord alleen al doet je hoofd kriebelen! Maar goed, waar kinderen samen zijn, zijn ook luizen. Een groot ongemak, maar gelukkig steeds beter te bestrijden. 

Er wordt in iedere klas een aantal malen per jaar een luizencheck gedaan. Dit doen ouders die zich hiervoor opgeven aan het begin van het schooljaar. Dit is een preventieve controle en gebeurt in ieder geval steeds na iedere schoolvakantie. Eén van de controlerende ouders geeft de namen van kinderen bij wie luizen en/of neten gevonden zijn door aan de leerkracht van het kind. De leerkracht zorgt ervoor dat de ouders van dat kind de ‘luizenbrief’ krijgen. Hierin staat beschreven wat te doen om de luis zo snel mogelijk weg te krijgen.

Als luis is geconstateerd vindt maximaal een week later in die groep opnieuw een controle plaats. Als blijkt dat de hoeveelheid luis zo groot is dat het kind absoluut direct behandeld moet worden om verdere besmetting te voorkomen, wordt daarvan de directie in kennis gesteld. Deze beoordeelt de mate van besmetting en geeft al dan niet toestemming om het kind direct tijdens schooltijd thuis door de ouders te laten behandelen. De leerkracht belt in dat geval de ouders om hun kind meteen op te halen. Mocht dit voor de ouders op dat moment onmogelijk zijn, dan worden de luizen verwijderd met een electrische kam. Wij noemen dit eerste hulp bij luis. De ouders worden opnieuw gebeld als blijkt dat een kind binnen één week nog steeds (of weer) besmet is.

Op onze school is een luizenprotocol opgesteld, volgens de richtlijnen van het RIVM. Het protocol is te vinden op het afgesloten gedeelte van deze website.

Mediatheek

In de mediatheek bevindt zich een uitgebreide collectie van leesboeken en informatieve boeken die door de kinderen, op school, geleend kunnen worden.

De Stichting vrienden van de St. Jozefschool heeft als cadeau bij de opening van het nieuwe schoolgebouw in februari 2006, een bedrag van € 4200,-- aan school cadeau gedaan. Dit bedrag was speciaal bedoeld voor de mediatheek.

De komende jaren zal nog verder worden geïnvesteerd in onze mediatheek. Er is bovendien ook veel hulp van ouders nodig bij het uitlenen en invoeren van boeken. Heeft u interesse of wilt u informatie: neemt u dan contact op met de directie.

Naschoolse Opvang

Naschoolse opvang Mirakel

De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door onze pedagogisch medewerkers opgehaald bij de klassen, de grotere kinderen lopen zelf naar onze BSO.

Aan de hand van de thema’s worden er activiteiten bedacht, waardoor er wisselend door de hele week kook-, knutsel- of sportactiviteiten op het betreffende thema zijn afgestemd. Daarnaast organiseren wij gedurende het hele jaar diverse workshops aan zoals bijv. kinderyoga, zumba, of streetdance. Tevens is het mogelijk dat de kinderen gehaald of gebracht worden van en naar de (sport)club en kunnen de kinderen een warme maaltijd krijgen van de Mirakelse Wonderpan.

Wij zijn 52 weken per jaar, vijf dagen per week geopend van einde schooltijd tot 18.30 uur. In vakanties en op studiedagen zijn wij geopend vanaf 8.00 uur tot 18.30 uur. Voor meer informatie of een rondleiding kunt u contact opnemen met onze afdeling plaatsing en planning 020 – 661 3035 of op bso.kalfjeslaan@kdvmirakel.nl.

 

Naschoolse opvang CompaNanny Zuidas

De BSO van CompaNanny Zuidas is een huiselijk ingerichte plek waar kinderen hun eigen interesses en talenten kunnen ontdekken. We vinden het daarbij belangrijk dat kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen ontspannen en ontdekken op een manier die bij hen past. De kinderen maken bij CompaNanny kennis met zes verschillende werelden zoals Kunst, maatschappij en Natuur. Onze Nannies bieden daarbij professionele begeleiding en een uitdagende speelomgeving.

 

Als ware ontdekkingsreizigers verkennen we verschillende themawerelden en beleven we avonturen binnen en buiten de BSO. Onze Nannies organiseren dagelijks activiteiten die uitdagen tot onderzoek en er komen speciale thema-experts naar de BSO om bijvoorbeeld verhalen te vertellen, proefjes te doen of een voorstelling te spelen. Zo prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleren we creativiteit, avontuur en het bedenken van eigen spel.

 

Wij zijn open wanneer de school dicht is en bieden kinderen een huiselijke omgeving met ruime buitentuinen waar zij naar hartenlust kunnen spelen, rennen en ravotten. CompaNanny biedt de veiligheid en betrouwbaarheid waar kinderen en ouders behoefte aan hebben. Om dit te waarborgen is de kwaliteit van onze medewerkers hoog en worden zij intensief getraind in onze pedagogische visie en werkwijze. We zorgen voor een unieke mix van getalenteerde medewerkers met MBO en HBO studies als de Pabo, het CIOS en Muziektheater. Op deze manier hebben we een optimale mix aan kennis en vaardigheden in huis waarmee we kinderen de beste begeleiding kunnen geven.

 

We werken op de BSO met leeftijdgerichte groepen; de Junior BSO voor jongere kinderen en BSO Club voor oudere kinderen.  Hierdoor ontmoeten zij leeftijdgenoten en kunnen we de omgeving en de activiteiten aanpassen op de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.

 

Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over CompaNanny Zuidas of hier over de Buitenschoolse Opvang. U kunt natuurlijk ook bellen naar 020-4170117.

 

Parkeren

Aan de voorzijde van de school op de Kalfjeslaan is de verkeerssituatie niet berekend op een grote toestroom van auto’s. We verzoeken alle ouders met klem om hiermee rekening te houden. Kom alstublieft op de fiets of lopend. Als u om gewichtige redenen toch met de auto komt, ga dan op tijd van huis, zodat u iets verder van school kunt parkeren en in alle rust uw kind(eren) naar school kunt brengen. Stop in geen geval vlak voor de ingang van school om uw kinderen uit te laten stappen. Daarmee wordt de situatie voor de andere kinderen bijzonder onveilig. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven, ook in het verkeer!

Pesten

We hebben op school een aantal regels met de kinderen afgesproken om van plagen geen pesten te maken en ongewenst gedrag tegenover elkaar tegen te gaan. Elk schooljaar wordt daar in alle groepen ruim aandacht aan geschonken. Als er tussen kinderen problemen ontstaan, dan pakt de groepsleerkracht die zo snel mogelijk aan, samen met de betrokken kinderen en zonodig met de gehele groep. Om pestgedrag tegen te gaan is er een protocol 'Veilig Klimaat' opgesteld. U vindt dit protocol achter de inlog.

In de klas maken we bovendien gebruik van een methode 'Goed Gedaan' voor sociaal-emotionele vorming. Hierin staat het voorkomen en omgaan met pestgedrag centraal.

Pleinzaken

We hebben een groot schoolplein waar we veel en met plezier gebruik van maken. Het plein heeft zelfs een naam: het ‘meester Endhoven’ plein. Meester Endhoven heeft namelijk toen hij directeur was, enorm bijgedragen aan de bouw van onze nieuwe school. Bij de opening van de school in maart 2007 is het pleinbord officieel door hem onthuld.
Wij vinden dat alle kinderen lekker buiten moeten spelen, dus tijdens buiten spelen onder schooltijd, laten wij niemand in de klassen achter. De kinderen mogen het speelterrein niet zonder toestemming verlaten en moeten ‘zichtbaar’ zijn voor degenen die toezicht houden. Tijdens de pleindienst na de lunch mag iedere dag een groep (m.u.v. de groepen 3) spelen op het grasveld achter school (natuurlijk onder toezicht van een Pedagogisch Mederwerker van Mirakel). Ook op het plein houden we allemaal rekening met elkaar. Dus we fietsen er niet en we klimmen er niet op of over de hekken en de vuilcontainers. En we hebben afgesproken dat we geen honden meenemen op het plein. Zo houden we allemaal rekening met elkaar.

Schaatsen bij de Poelster

Wil je goed leren schaatsen? Kijk dan gauw op de website van de Amstelveense schaatsvereniging de Poelster http://www.poelster.nl/jeugdschaatsen/

 

Schoolfotograaf

Elk schooljaar komt de schoolfotograaf om van ieder kind een portretfoto te maken. Verder fotografeert hij ook alle groepen met de betreffende leerkracht(en). Groepsfoto's met broertjes en zusjes zijn ook mogelijk. We geven zelfs ook de mogelijkheid om een foto te laten maken van uw kind met een broertje of zusje dat nog niet of niet meer op de Jozefschool zit. U kunt zich daarvoor dan inschrijven. We informeren alle ouders van tevoren in de Nieuwsbrief en op deze site over zijn komst.

Schoolgids

In de schoolgids staat alle gedetailleerde informatie over de Jozefschool. De aangepaste versie, zonder persoonlijke gegevens, is te vinden onder de button Onderwijs op deze site. De complete gids is te vinden op het afgesloten gedeelte van deze website.

Schoolmelk

Het is mogelijk om een abonnement te nemen op schoolmelk. Campina brengt twee keer per week verse gekoelde halfvolle melk (geen andere melkvarianten), die op school in een koelkast worden bewaard. Het is ook mogelijk om naast de schoolmelk extra overblijfmelk te bestellen. Een abonnement is aan te vragen via een aanmeldingsformulier dat op school verkrijgbaar is of direct via de website van Campina: www.schoolmelk.nl. De betaling vindt plaats d.m.v. een acceptgiro of automatische afschrijving.

Schooltijden

De groepen 1 en 2 en 3 en 4
maandag, dinsdag, donderdag  08.30 - 12.00 uur en 12.30 - 14.45 uur
woensdag  08.30 - 12.30 uur
vrijdag  08.30 - 12.00 uur

De groepen 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  08.30 - 12.30 uur en 13.00 - 14.45 uur
woensdag  08.30 - 12.30 uur

De kinderen lunchen met de leerkrachten en spelen onder toezicht van pleinouders tussen de middag buiten. Dit verloopt volgens ons eigen continurooster: alle kinderen blijven op school.

Ook bij regen wordt er in principe buitengespeeld. Draagt u zorg voor echte regenkleding?

Schoolzwemmen

De Sint Jozefschool participeert niet meer in het schoolzwemmen van de gemeente Amsterdam. Gebleken is dat 99% van onze kinderen reeds in het bezit is van hun zwemdiploma´s. Omdat wij ruim een hele middag ´kwijt´ waren aan het vervoer, omkleden, halfuurtje zwemmen, omkleden en vervoer is ervoor gekozen deze tijd anders te benutten. De groep heeft nu ook gewoon 2x per week gymnastiek i.p.v. 1x per week. De tweede keer verviel immers voorheen i.v.m. het zwemmen.

Theater

Elk jaar schrijft de school zich in voor een theaterproject van de Krakeling en hoopt dan ingeloot te worden. De kinderen van alle groepen worden door een professionele dramadocent, tijdens een aantal dramalessen voorbereid op de voorstelling die de kinderen als afsluiting van het project in jeugdtheater de Krakeling te zien krijgen. Achteraf wordt de voorstelling door deze docent met de kinderen nabesproken.

Trakteren

Feesten zijn er om gevierd te worden! Dus wordt er natuurlijk getrakteerd op verjaardagen. Eerst mag de jarige uitdelen in de klas. Er wordt vanzelfsprekend uitgebreid gezongen en de jarige gaat met één of twee vriendjes of vriendinnetjes de klassen rond en mag dan ook de leerkrachten van de eigen bouw trakteren. Ook hier proberen we op school rekening te houden met onze gezondheid. Wilt u daarom uw kind a.u.b. iets meegeven wat niet slecht is voor het gebit, bijvoorbeeld stukjes kaas of worst, fruit of zoutjes? Kinderen vinden het heel leuk om iets speciaals te maken van hun traktatie. Het hoeft beslist geen kostbare zaak te worden. Een popcorn paraplu, alle creativiteit is bij ons van harte welkom!

Vervoer

Er wordt regelmatig aan ouders gevraagd om te helpen bij het vervoeren van kinderen naar bijvoorbeeld de kinderboerderij of de bibliotheek. Aan het vervoer van kinderen in auto’s zijn door de school een aantal voorwaarden verbonden die ervoor dienen om kinderen en rijders te beschermen tegen mogelijke risico’s.

  • De bestuurder is in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs;
  • Het voertuig is verzekerd; de eigenaar heeft een inzittendenverzekering;
  • Het aantal te vervoeren kinderen is evenredig aan het aantal veiligheidsgordels dat op de achterbank is gemonteerd;
  • Alle kinderen zitten in de gordels en - indien mogelijk- op goedgekeurde stoelverhogers;
  • Volgens de verkeersvoorschriften mogen personen die jonger zijn dan 12 jaar of kleiner dan 135 cm voorin alleen in een kinderbeveiligingsmiddel en in veiligheidsgordels vervoerd worden.

Verzekering

Voor alle kinderen is via het bestuur een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Die geldt van een uur voor schooltijd tot een uur erna. Alleen medische kosten vallen onder deze verzekering, dus beschadiging aan kleding, brillen etc. wordt niet vergoed. Tijdens uitstapjes zijn de kinderen ook verzekerd. We gaan ervan uit dat u zelf een WA-verzekering heeft voor schade die uw kind kan veroorzaken. Voor leerkrachten en ouders die op school behulpzaam zijn, is door het bestuur een WA-verzekering afgesloten.

Verzuim

Wij verzoeken de ouders om bij verzuim door ziekte of om een andere reden, dit 's morgens per e-mail of telefonisch te melden. Is een afwezig kind voor 09.00 uur nog niet gemeld, dan neemt de school contact op met de ouders. Wanneer het verzuim langer dan drie dagen duurt of regelmatig voorkomt, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook wanneer de schoolleiding vindt dat er sprake is van zorgwekkend verzuim, of wanneer een leerling regelmatig te laat komt. Er wordt een administratie bijgehouden van de keren dat een kind te laat op school komt. Komt het (te) vaak voor dat een kind te laat is, dan zullen de ouders hierop aangesproken worden en wordt zo nodig de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Deze zal ouders vervolgens benaderen en uitnodigen voor een gesprek.

Wat blijft thuis

We stellen het op prijs als speelgoed thuis blijft. Natuurlijk mogen knikkers, tafeltennisbatjes en ander schoolplein-speelgoed altijd wel mee naar school. Zaken als geld, kostbare spulletjes als I-pods of spelcomputers en (vanzelfsprekend) gevaarlijke voorwerpen mogen niet meegenomen worden naar school. Voor mobiele telefoons geldt dat deze - na overleg tussen ouders en leerkracht - eventueel meegenomen kunnen worden, maar dat deze tijdens schooltijd altijd uitgeschakeld moeten zijn. De telefoons worden dan bewaard in de tas op de gang. Het spreekt vanzelf dat school niet verantwoordelijk is voor beschadiging of diefstal van mobiele telefoons.

Weerbaarheid

Jaarlijks loten we mee voor deelname aan het Marietje Kessels Project voor de groepen 7. In samenwerking met Jeugdzorg van de gemeente Amsterdam worden lessen gegeven om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Zij leren op te komen voor zichzelf door te vertrouwen op eigen kracht en inventiviteit. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les. Het project wordt afgesloten met een examen waarbij de ouders van de kinderen die aan het project deelnemen aanwezig mogen zijn.

Ziekmelden

Het ziekmelden van uw kind kan telefonisch: 020-6432020 of per e-mail: stjozef.ziekmelden@askoscholen.nl. De ziekmelding moet voor het begin van de lessen gedaan zijn. Als een afwezige leerling om 09.00 uur nog niet door de ouders/verzorgers afwezig is gemeld, dan neemt de school contact op met de ouders.


Terug naar boven