Leerlingvolgsysteem

Wij vinden het van groot belang dat de ontwikkeling van de leerlingen gedurende hun hele schooltijd zorgvuldig wordt gevolgd. Voor groep 1 tot en met 3 worden de gegevens vastgelegd door middel van aantekeningen in digitaal volgsysteem Parnassys. Later in de schooltijd worden resultaten van de toetsen vastgelegd met behulp van cijfers. De groepsleerkracht legt alle gegevens en resultaten vast in Parnassys. Daarnaast maken we gebruik van methodeonafhankelijke toetsen, afkomstig van het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Deze speciale toetsen worden twee per jaar afgenomen bij alle kinderen. Een beoordeling over een bepaalde periode wordt op het leerlingrapport gezet, dat twee maal per jaar verschijnt. U ontvangt een rapportmap, die 8 jaar meegaat. Ieder jaar wordt er een rapport toegevoegd. Voor de onderbouw ziet u kleuren, die corresponderen met een waarde. Voor de middenbouw wordt de terminologie Goed, Voldoende, Ruim Voldoende, Matig en Onvoldoende gebruikt en de kinderen van de bovenbouw krijgen een cijferrapport. In ieder rapport treft u tevens een grafiek met de Citoscores afgezet naar het landelijk standaarden. Na het verschijnen van de rapporten worden de ouders uitgenodigd om met de leerkracht van het kind hierover te praten, dit gebeurt twee maal per jaar.

In groep 7 wordt een voorlopig VO advies afgegeven. Dit advies wordt samengesteld uit het volledige Cito leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkrachten van groep 6 en 7. In groep 8 volgt het echte VO advies, gebasseerd op het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkrachten van groep 6, 7 en 8. Deze beide gesprekken worden gevoerd door de groepsleerkracht en de Intern Begeleider van de groep.
 

In bepaalde gevallen kan een leerkracht een beroep doen op onze Intern Begeleiders. Zij coördineren - en zijn mede begeleider van - de extra zorg voor de kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Wilt u meer weten over het leerlingvolgsysteem of over de interne begeleiding die wij uw kind kunnen aanbieden? Lees dan onze schoolgids.


Terug naar boven