27 drie kleuters kleuren streek

Missie (waar staan we voor?): Op de St. Jozef verzorgen wij, op onze school in relatie met elkaar, onze ouders en onze samenwerkingspartners kwalitatief goed onderwijs. Wij doen recht aan diversiteit en bevorderen doelgericht gelijke onderwijskansen voor al onze leerlingen.

Visie (waar gaan we voor?): We streven ernaar het kind te ondersteunen in het vinden van zijn of haar eigen talenten en deze talenten zo breed mogelijk te laten ontwikkelen. Onze kinderen maken kennis met zoveel mogelijk wereldreligies/levensbeschouwingen en culturen. Op de St. Jozef geven we aandacht aan diversiteit in de breedste zin van het woord, zodat onze kinderen weten wat hun stad Amsterdam hen te bieden heeft.
We bereiden hen met effectief en beredeneerd onderwijs zo goed mogelijk voor op de snel veranderende maatschappij. Zo stromen ze als zelfstandige kinderen en toekomstige sociale wereldburgers met vertrouwen door naar het voortgezet onderwijs.

Strategie (Hoe doen we dat?): We houden altijd focus op een veilig pedagogisch klimaat (autonomie, relatie en persoonlijk leiderschap) en effectieve didactiek (twaalf bouwstenen).

Op de St. Jozef blijven wij altijd kritisch kijken naar ons eigen handelen en stellen ons onderwijs daar waar nodig bij op basis van wat werkt voor onze kinderen.

Het vergoten van eigenaarschap leidt tot ruimte om te groeien.


Het aanleren van basisvaardigheden bevorderen wij op de St. Jozef door ervoor te zorgen dat:

 • er een veilige en prettige sfeer heerst op school;
 • er eenduidige afspraken en werkwijzen zijn gemaakt in de vorm van kwaliteitskaarten;
 • er moderne en bewezen effectieve leermiddelen worden ingezet;
 • er een passend en uitdagend aanbod is waarbij het werken met een weektaak een onderdeel vormt;
 • er goed naar kinderen wordt gekeken en geluisterd;
 • er altijd wordt gehandeld in het belang van het kind;
 • de ontwikkelingen en vorderingen nauwkeurig worden vastgelegd en gevolgd;
 • er ruimte is om kinderen extra hulp te bieden en ruimte is voor kinderen om eigen keuzes te maken;
 • er een goede samenwerking is tussen de leerkrachten onderling in de vorm van collegiale consultatie en leerteams;
 • er een goede aansluiting is met het vervolgonderwijs.

Waarden (Wat zie je bij ons?):

 • Aandacht
 • Samen
 • Relatie
 • Kwaliteit
 • Zelfstandigheid


Om onze visie rondom de ontwikkeling van de kinderen te vertalen naar kindniveau zijn doelen per bouw geformuleerd. 

PK copy