Klachtenprocedure

 

Samenvatting KLACHTENREGELING ASKO.

Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd..

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Per schoollocatie dient een contactpersoon (Charlotte van der Putten en Niels Groot) aangewezen te worden die het eerste aanspreekpunt is voor de klager en deze verwijst of begeleidt naar de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Bij handhaving van de klacht en gelet op de aard van de klacht, verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar de klachtencommissie en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

De vertrouwenspersonen zijn:

mevrouw M. M. de Beurs, telefoon 0251-319405  mmdebeurs@ziggo.nl

de heer B. Dieker, tel. 020-6929722, bendieker@gmail.com

Personeelsleden die een vermoeden hebben van een seksueel misdrijf jegens een minderjarige leerling zijn verplicht dit onverwijld aan het schoolbestuur te melden.

Het bestuur is, zodra er een vermoeden bestaat dat iemand zich binnen de school schuldig maakt aan een seksueel delict jegens een minderjarige leerling, verplicht hierover contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur: tel. 0900-111 3 1 11.

Wanneer het bestuur samen met de vertrouwensinspekteur de conclusie trekt dat er een redelijk vermoeden bestaat, is het bestuur verplicht hiervan aangifte te doen bij Justitie.

De ouders hebben hierbij het recht hun mening aan de vertrouwensinspecteur en het bestuur te kunnen geven voordat de zaak bij Justitie aanhangig wordt gemaakt.

Een klacht kan worden ingediend door een (ex-)leerling; de ouder(s) of verzorger(s); een personeelslid; (een lid van) de directie; een bestuurslid; een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school of iemand die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

Een klacht gaat over gedragingen en beslissingen van de aangeklaagde dan wel het nalaten daarvan. Te denken valt aan klachten op terreinen als begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten;

De aangeklaagde kan zijn een (ex-)leerling; de ouder(s) of verzorger(s); een personeelslid; (een lid van) de directie; een bestuurslid; een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school of iemand die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

Klachten kunnen rechtstreeks, schriftelijk en ondertekend, worden ingediend bij de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs (www.onderwijsgeschillen.nl). Deze landelijke instelling kan bogen op veel ervaring met klachtenbehandeling in het PO. 

 

Contactgegevens:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Tel: 030-2809590

Fax: 030-2809591

Mail: info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Terug naar boven