Medezeggenschapsraad

De MR is er voor de ouders, kinderen èn leerkrachten.

Voor inspraak, instemming van grote plannen, en meedenken.

De MR denkt positief kritisch mee over het beleid en besluitvorming binnen de school, neemt een standpunt in namens de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Elke school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben. De MR heeft over een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsrecht.  De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten, bij de Jozefschool zijn er in totaal acht leden. Dit jaar bestaat de MR uit 4 ouders: Kees Joosse (Voorzitter), Martijn Stenneberg (vice-Voorzitter), Paula Maring, Floor Dinant, en 4 leerkrachten: Charlotte van der Putten (secretaris), Françoise Blaauw, Lisette kluppel en vacature. Volgens het reglement en de statuten van de MR worden elk jaar twee nieuwe ouder-vertegenwoordigers door de ouders gekozen, de zittingsduur van een MR-lid is twee jaar. Een lid kan zich daarna opnieuw verkiesbaar stellen. De MR vergadert ongeveer iedere zes weken, daarbij is vaak de directeur gedeeltelijk op uitnodiging van de MR aanwezig. Ook ouders kunnen op hun verzoek aanwezig zijn, en altijd onderwerpen bij de MR aandragen. Notulen van de MR zijn te vinden in het afgesloten gedeelte van deze website.

Paula Maring Martijn Stenneberg Kees Joosse  Floor Dinant
 

 

Terug naar boven