Ouder- en overblijfbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een -vrijwillige- bijdrage aan de extra kosten van school. De overeenkomst voor deze vrijwillige bijdrage wordt door de ouders ondertekend, nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden. De bijdrage is onder andere bestemd voor het sinterklaasfeest, kerstfeest, lief en leed potje voor de klassen, schoolreisje, schoolfeest, sportdag, afscheid van groep 8 en culturele activiteiten. Zonder deze bijdrage zijn al deze activiteiten helaas niet mogelijk. Op de jaarlijkse vergadering van het bestuur van de Ouderraad met de oudergeleding van de MR in bijzijn van de directeur wordt de begroting, na te zijn gecontroleerd door de kascommissie goedgekeurd. De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad, in overleg met de Medezeggenschapsraad.
Het is een vriendelijk en ook dringend verzoek aan alle ouders om deze jaarlijkse bijdrage binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. De ouderbijdrage is dit jaar voor de groepen 1 t/m 8 vastgesteld op € 80,-- per kind. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 90,-- . Van de penningmeester ontvangt u voor de ouderbijdrage een machtigingsformulier. De incasso van deze machtiging zal jaarlijks per eind oktober worden uitgevoerd. U kunt ook overboeken via elektronisch bankieren op gironummer 28.55.835 ten name van: Penn Ouderver Basisschool St Jozef, te Amsterdam onder vermelding van: de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit (bijv groep 4a).


Overblijfbijdrage
Op school geldt een eigen variant van het continurooster, alle kinderen blijven over. Voor dit overblijven geldt een overblijfbijdrage, dit jaar is die vastgesteld op € 80,--. Er wordt door de penningmeester van de ouderraad aan het begin van het schooljaar een verzoek gedaan tot machtiging om dit bedrag van uw rekening af te schrijven. Het machtigingsformulier is te vinden op het afgesloten gedeelte van de website. Ouders voor wie dit bedrag een probleem oplevert en een uitkering op bijstandsniveau ontvangen, kunnen via het stadsdeel in aanmerking komen voor een vergoeding. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de directie.

Terug naar boven