36 met pappa naar school streek5 copyDe ouderraad (OR) streeft ernaar een actieve bijdrage te leveren aan het plezier en de ontwikkeling van de kinderen op school. De belangrijkste taak is het ondersteunen van het schoolteam bij het organiseren van activiteiten en evenementen die buiten het lespakket vallen; sinterklaas, kerst, carnaval, de kinderboekenweek, (palm-) pasen, nationale voorleesweek, schoolreisje, sportdag, schoolfotograaf en het eindfeest.

De ouderraad organiseert zelfstandig een goede-doelen project en de avondvierdaagse. Al deze activiteiten worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast heeft de ouderraad een signaalfunctie richting de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.

De leden van de ouderraad zitten voor een termijn van maximaal 4 jaar in de ouderraad. Na afloop van de zittingstermijn komt er een vacature oproep. Het streven is om vanuit elke groep/klas een vertegenwoordig(st)er te hebben. Dit betekent dat de ouderraad thans 17 leden telt.

De ouderraad vergadert gezamenlijk circa 1 keer per maand ’s avonds waarbij altijd een afgevaardigde van de directie aanwezig is. Eens per jaar is er een algemene ouderraad vergadering waarbij alle ouders en verzorgers welkom zijn. De verantwoording van de uitgaven wordt dan besproken die inmiddels door de medezeggenschapsraad is goedgekeurd. Daarnaast worden door de verschillende commissies, waarin docenten en OR-leden zitting hebben, de diverse activiteiten voorbereid en georganiseerd. Deze vergaderingen vinden overdag plaats. Ouders en leerkrachten regelen zo samen allerlei praktische zaken in en om de school.

De bevoegdheden van de ouderraad zijn neergelegd in het OR-reglement. De ouderraad kent een bestuur waarvan de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de vice voorzitter deel uitmaken.

Heeft u vragen of wilt u doorgeven hoe of waarbij u wilt helpen of ons over iets anders spreken? Stuur een mail naar stjozef.or@askoscholen.nl.

Binnen de Ouderraad van de St. Jozefschool Amsterdam gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en ouders. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is. Zie hiervoor bijgaand bestand, AVG van de Ouderraad St. Jozefschool.