27 drie kleuters kleuren streek

Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de leerlingen gedurende hun hele schooltijd zorgvuldig wordt gevolgd. Voor groep 1 tot en met 3 worden de gegevens vastgelegd door middel van aantekeningen in digitaal volgsysteem Parnassys. Later in de schooltijd worden resultaten van de toetsen door de leerkracht vastgelegd met behulp van cijfers. Daarnaast maken we gebruik van methodeonafhankelijke toetsen, afkomstig van BOOM. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen bij alle kinderen. Een beoordeling over een bepaalde periode wordt op het leerlingrapport gezet, dat twee maal per jaar verschijnt. Er wordt een M (midden) toets afgenomen in januari en een E (eind) toets in juni. Hier leest u de BOOM informatie brochure voor ouders.

In ieder rapport treft u tevens een grafiek met de scores afgezet naar het landelijk standaarden. Na het verschijnen van de rapporten worden de ouders uitgenodigd om met de leerkracht van het kind hierover te praten, dit gebeurt twee maal per jaar.

Begin groep 8 wordt een voorlopig VO advies afgegeven. Dit advies wordt samengesteld uit het volledige BOOM leerlingvolgsysteem, kindkenmerken en de observaties van de leerkrachten van groep 6, 7 en 8.
In januari in groep 8 volgt het definitieve VO advies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, kindkenmerken en de observaties van de leerkrachten van groep 6, 7 en 8. Deze beide gesprekken worden gevoerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider van de groep.