8 op de bank links streek1

Brede school, wat houdt dat in?

In ons schoolgebouw geven we met vier partners invulling aan de Brede School St. Jozef. 
Op de eerste plaats is dat de ASKO. ASKO staat voor Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs. De ASKO is verantwoordelijk voor het besturen van 32 katholieke basisscholen in Amsterdam en omstreken. Onze school valt onder dit bestuur. De tweede partner in de Brede School is BSO Mirakel, een particuliere kinderopvangorganisatie voor naschoolse opvang. De derde partner is het stadsdeel Zuid, eigenaar van de sportzaal. In deze zaal hebben onze kinderen gymles en BSO Mirakel maakt hiervan in de middagen na schooltijd gebruik. De vierde partner is Stichting Dynamo. deze stichting bestuurt peuteropvang de Speelweide, die zich op de benedenverdieping van ons gebouw bevindt. Het Brede School-concept is in augustus 2006 van start gegaan. 

Peuterspeelzaal

De Speelweide, onder bestuur van de stichting Dynamo, is een voorschool. Een Dynamo-voorschool is kinderopvang voor kinderen van 3 tot 4 jaar met een programma dat de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. De Speelweide is elke dag 5 uur open gedurende 40 weken per jaar. De Speelweide werkt samen met de de St. Jozefschool. Kijk voor informatie: www.dynamopeuters.nl

Tussenschoolse opvang

De kinderen spelen na de lunch buiten onder toezicht van de Pedagogisch Medewerkers (PM-ers) van de onze partner in de Brede School BSO Mirakel. Aan deze TSO zijn kosten verbonden. De ouders dragen met elkaar deze kosten. Jaarlijks wordt dit tegelijkertijd met de vrijwillige ouderbijdrage geïnd door de Stichting Ouderraad St. Jozefschool.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt voor een groot deel verzorgd door Mirakel. Zo'n 90 kinderen maken op deze locatie gebruik van de NSO. Ook de andere locaties van Mirakel verzorgen de NSO voor onze kinderen. Andere NSO zijn o.a. Partou, Kinderrijk, Enjoy, Kidzkorf, Boon.