8 op de bank links streek1

Het team doet - in samenwerking met de ouders - haar uiterste best om er voor te zorgen dat alle kinderen, én natuurlijk ook de teamleden zelf, een fijne tijd op de Jozefschool hebben. Op de Sint Jozef hebben we t.b.v. van een professionele organisatie de volgende rollen;

Directie
De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Samen hebben zij een overkoepelende en eindverantwoordelijke taak voor alles wat er zich op school afspeelt. Zij werken aan onderwijskundige ontwikkelingen, onderwijsbeleid, personele aangelegenheden, hebben administratieve taken en onderhouden de contacten binnen en buiten de school.

Bouwcoördinatoren
De bouwcoördinatoren dragen zorg voor de eenduidigheid in de onderwijskundige aanpak en zijn (mede)verantwoordelijk voor het 'reilen en zeilen' binnen de bouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2, de middenbouw uit de groepen 3, 4 en 5 en de bovenbouw uit de groep 6, 7 en 8.

Managementteam
Het managementteam bestaat uit de directie en de intern begeleiders (bij onderwijskundige ontwikkelingen). Het MT is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het hedendaagse onderwijs; draagt vernieuwingen aan en voert het onderwijskundig beleid uit. In het GMT (groot MT) zijn de bouwcoördinatoren vertegenwoordigd.

Groepsleerkrachten 
De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen in de eigen groep, maar hebben daarnaast ook diverse andere taken die in het belang van de school de nodige aandacht vragen. De leerkrachten zijn ook het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Interne begeleiding 
De Intern Begeleiders (IB’er) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de extra zorg voor kinderen die meer aandacht behoeven. Zij werken nauw samen met de leerkrachten en houden het leerlingvolgsysteem bij. Ook begeleiden/coachen de IB’ers leerkrachten.